REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
terraart Pracownia Artystyczna

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem https:terraart.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym), stanowi własność  terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka  z siedzibą w Radziechowach (34-381), przy ul. Słonecznej 1422, NIP:5532220561  REGON:242964182, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez właściwego ministra do spraw gospodarki.
1.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1. a) Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka
b} Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka
1. c) Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.terraart.pl (za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka)
2. d) Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym,
3. e) Sprzedawca – terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka z siedzibą w Radziechowach (34-381), przy ul. Słonecznej 1422, NIP:5532220561  REGON:242964182, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez właściwego ministra do spraw gospodarki,
4. f) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
5. g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,
6. h) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy,
7. i) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym,
8. j) Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
9. k) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
10. l) Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie Internetowym form płatności elektronicznych,
11. m) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru/Produktu określonego w Zamówieniu,
12. n) Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów/Produktów:
– firmę kurierską,
– Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,
– InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
1.3 Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: www.terraart.pl oraz pisemnie (dane kontaktowe jak w pkt 1.1), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza Zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie.
1.4 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, dotyczących Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie, mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, będących Konsumentami, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.6. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są nowe.
1.7. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
1.8. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.terraart.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania Zamówienia.

2.Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi, polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz udostępnieniu Klientom formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu Internetowego po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1 Regulaminu).
2.3. Usługa formularza Zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania Zamówień (oświadczeń woli) na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
2.4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed wskazanymi wyżej zagrożeniami.
2.6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

3.1. Sklep przyjmuje Zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.terraart.pl Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
3.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.terraart.pl dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.3. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Produktów na stronie www.terraart.pl / kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza Zamówienia, wybór sposobu płatności i Dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony “zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
3.4. Niezbędnym elementem procedury Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (tj. numer i datę Zamówienia, dane stron Umowy, główne cechy zamówionego Towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty Dostawy) wraz z załącznikami w formacie PDF, w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość.
3.6. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

4. Ceny i formy płatności

4.1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
4.2. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt Dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu Zamówieniu sposobu Dostawy. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący cenę Produktu oraz koszt Dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.
4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
4.4. Płatność za zamówiony Towar może być realizowana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu Zamówienia.
4.5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1. a) płatność przelewem tradycyjnym (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności na jego rachunek bankowy),
2. b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).
4.6. Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony lub faktury VAT, według wyboru Klienta.

 

5. Koszty, termin i sposób dostawy

5.1. Koszt Dostawy produktu w całości pokrywa Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.
5.2. Zamówione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, In Post Paczkomaty lub możliwy jest również odbiór osobisty, według wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu Zamówienia. Zamówione Towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu Zamówienia.
5.3. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu Towaru z miejscem Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym przed złożeniem Zamówienia, celem ustalenia możliwości wykonania Dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty Dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.
5.4. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
5.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych Towarów lub opóźnień w ich Dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych.
5.6. Czas dostarczenia Zamówienia do Klienta zgodny jest z czasem gwarantowanym przez wybranego przez Klienta Dostawcę.
5.7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od Dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki, nie dające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich Dostawcę.

 

6. Reklamacje

6.1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych Towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
6.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres siedziby Sklepu Internetowego: terraart Pracownia Artystyczna Ewelina Wiercigroch – Dudka 34-381 Radziechowy ul. Słoneczna 739, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:terraart@onet.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Towaru w Sklepie Internetowym. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep Internetowy zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Towarem, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
6.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), o których mowa w pkt 6.2 niniejszego Regulaminu.
6.5. Sklep Internetowy nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty (niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług po sprzedażowych.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
7.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
7.4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
7.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep Internetowy przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.10. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
7.12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), a w szczególności:
1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7.14. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany Towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
8.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.
8.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
9.2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
9.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu